המשך כהונתו של יו"ר הארגון מר אברהם להב
05 אוגוסט 2020

על דעת מכללא של כל החברים (לא הוגשה בקשה להתמודדות על תפקיד יו"ר הארגון) ועל פי החלטת ההנהלה מיום 29.6.2020 שפורסמה לידיעת כלל החברים, מר אברהם להב ימשיך את כהונתו כיו"ר ל-3 שנים נוספות.